Szkoła Rodzenia Picolino ul. Mitkowskiego 4 30-312 Kraków

REGULAMIN SZKOŁY RODZENIA

„PICOLINO”

§1

INFORMACJE

 1. Niniejszy dokument pt. „Regulamin Szkoły Rodzenia Picolino” (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Szkole Rodzenia prowadzonej przez Organizatora.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły Rodzenia, a także przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@picolino.pl 

§2

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument pt. „Regulamin Szkoły Rodzenia Picolino”.
 2. Organizator – Karolina Bzowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Karolina Bzowska Picolino, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6792947585, REGON: 122448565, adres do doręczeń: ul. Władysława Mitkowskiego 4/90, 30-337 Kraków.
 3. Uczestnik – pełnoletnia kobieta ciężarna biorąca udział w zajęciach prowadzonych przez Organizatora w ramach Szkoły Rodzenia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 4. Osoba Towarzysząca – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w zajęciach prowadzonych przez Organizatora w ramach Szkoły Rodzenia na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Uczestnika. 
 5. Szkoła Rodzenia – cykl zajęć szkoleniowych („Kurs”) organizowanych dla kobiet ciężarnych dotyczący ciąży, porodu oraz opieki i pielęgnacji niemowlaków. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs odbywa się w dwóch wariantach podstawowym lub rozszerzonym.
 6. Strona Internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.picolino.pl za pośrednictwem, której Uczestnik może dokonać zgłoszenia na zajęcia Szkoły Rodzenia. 

§3

 PODSTAWOWE ZASADY

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Rodzenia jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika i Osobę Towarzyszącą z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 2. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem linka zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: www.picolino.pl .Uczestnik ma możliwość pobrać i wydrukować Regulamin pod warunkiem posiadania dostępu do Internetu.  
 3. Warunkiem uczestnictwa w Szkole Rodzenia jest dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia (rejestracji) na zajęcia oraz dokonanie opłaty w formie elektronicznej. 

§4

ZGŁOSZENIE 

 1. Uczestnikiem Szkoły Rodzenia może być wyłącznie pełnoletnia kobieta ciężarna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca nie wcześniej niż w 16 tygodniu ciąży.
 2. Uczestnictwo w Szkole Rodzenia jest odpłatne dla Uczestnika. Osoba Towarzysząca nie ponosi opłat. 
 3. Uczestnik zgłasza chęć uczestnictwa w Szkole Rodzenia wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na Stronie Internetowej i podanie następujących informacji:
 1. dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (o ile będzie wystawiana faktura imienna), 
 2. dane kontaktowe Uczestnika: numer telefonu, adres e-mail, 
 3. inne: tydzień ciąży, imię i nazwisko Osoby Towarzyszącej.

3. Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje od Organizatora wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację oraz zawierającą informacje dotyczące opłat za uczestnictwo w Szkole Rodzenia. W przypadku nieotrzymania wiadomości zwrotnej od Organizatora w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zgłoszenia Uczestnik powinien w pierwszej kolejności sprawdzić folder wiadomości „spam”, a następnie skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem e-mail biuro@picolino.pl.

4. Warunkiem skutecznej rejestracji jest dokonanie przez Uczestnika wpłaty tytułem zadatku rezerwacyjnego wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Strony Internetowej. Wysokość zadatku rezerwacyjnego jest określana przez Organizatora na Stronie Internetowej. 

5. Pozostała część opłaty za uczestnictwo w Szkole Rodzenia jest płatna przelewem bankowym nie później niż w terminie 1 (jednego) dnia roboczego po rozpoczęciu Kursu. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Szkole Rodzenia jest określana przez Organizatora na Stronie Internetowej.

6. Na zajęciach Szkoły Rodzenia obowiązuje limit miejsc. Maksymalna ilość Uczestników to 8 kobiet ciężarnych. Limit Osób Towarzyszących wynosi 1 (jedna) osoba na kobietę ciężarną. 

7. Uczestnik podczas rejestracji podaje dane osobowe, które są przetwarzane w związku z realizacją umowy. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności Organizatora udostępnianej na Stronie Internetowej. 

8. Opłata za uczestnictwo w Kursie jest podana na Stronie Internetowej i jest ceną brutto (zawiera podatek od towarów i usług). 

9. W przypadku chęci uzyskania faktury VAT lub faktury imiennej Uczestnik jest zobowiązany zgłosić tę okoliczność niezwłocznie, najlepiej w tym samym dniu po dokonaniu opłaty przelewem elektronicznym.

§5

HARMONOGRAM KURSU

 1. Po skutecznym dokonaniu rejestracji i opłaceniu zadatku rezerwacyjnego Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą harmonogram Szkoły Rodzenia oraz informacje organizacyjne dotyczące wybranego Kursu nie później niż w terminie na 1 (jeden) dzień roboczy przed rozpoczęciem Kursu. 
 2. Zajęcia w ramach Kursu mogą odbywać się stacjonarnie (w siedzibie Organizatora) lub online. W przypadku występowania siły wyższej, w tym w przypadku epidemii, Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia zajęć wyłącznie w trybie online. 
 3. Organizator zastrzega prawo do zmiany harmonogramu, odwołania zajęć oraz zmiany terminu i godziny poszczególnych zajęć w ramach Kursu z wyprzedzeniem 2 (dwóch) dni roboczych. Jednakże w przypadku zdarzeń losowych (choroba, siła wyższa) Organizator jest uprawniony do odwołania zajęć, zmiany harmonogramu oraz zmiany terminu i godziny poszczególnych zajęć w ramach Kursu w każdym czasie. 

§6
NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zgłaszania Organizatorowi swojej nieobecności na zajęciach poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@picolino.pl 
 2. Nieobecność Uczestnika powoduje przepadnięcie zajęć i nie stanowi podstawy do obniżenia opłaty za uczestnictwo w Szkole Rodzenia.
 3. Nieobecność Uczestnika zgłoszona na co najmniej 1 (jeden) dzień przed terminem zajęć może umożliwić uzyskanie przez Uczestnika zapisu video z przeprowadzonych zajęć, o ile zapis video będzie sporządzany.
 4. Nieobecność Uczestnika zgłoszona na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem zajęć może umożliwić ich odrobienie w innej grupie, o ile takie zajęcia będą planowane oraz jeśli będą wolne miejsca.
 5. Uczestnik może zmienić termin Kursu na inny termin późniejszy, pod warunkiem, że zgłoszenie zmiany terminu nastąpi na co najmniej 3 (trzy) tygodnie przed planowanym pierwotnie rozpoczęciem Kursu, oraz pod warunkiem, że na wybrany termin późniejszy będą wolne miejsca.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkole Rodzenia w każdym czasie. Organizator nie zwraca dokonanych opłat, za wyjątkiem zadatku rezerwacyjnego, który podlega zwrotowi pod warunkiem, że rezygnacja Uczestnika (odstąpienie od umowy) nastąpi w terminie 14 dni od dnia jego wpłacenia (zawarcia umowy za pośrednictwem Strony Internetowej).
 7. Rezygnacja Uczestnika z uczestnictwa w Szkole Rodzenia w terminie co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zamianę wpłaconej opłaty na inne usługi oferowane przez Organizatora w tej samej cenie (za wyjątkiem usług fizjoterapeutycznych i masaży ciała).

§7
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. W zajęciach Szkoły Rodzenia mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Organizator jest uprawniony do sprawdzenia temperatury ciała Uczestnika oraz Osoby Towarzyszącej w każdym czasie. Organizator jest uprawniony do odmowy wpuszczenia na zajęcia lub wyproszenia Uczestnika i Osoby Towarzyszącej z zajęć, jeśli dostrzeże jakiekolwiek objawy chorobowe. 
 2. Uczestnik oraz Osoba Towarzysząca są zobowiązani do noszenia maseczki ochronnej w sposób prawidłowy w trakcie zajęć oraz w budynku Organizatora.
 3. Uczestnik oraz Osoba Towarzysząca są zobowiązani do zmiany obuwia przed przystąpieniem do zajęć.
 4. Uczestnik oraz Osoba Towarzysząca są zobowiązani do wykonywania poleceń Organizatora w trakcie zajęć.
 5. Uczestnik oraz Osoba Towarzysząca w trakcie zajęć mogą korzystać ze sprzętu szkoleniowego stanowiącego własność Organizatora. Użytkowanie sprzętu szkoleniowego powinno odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją obsługi. Uczestnik oraz Osoba Towarzysząca ponoszą odpowiedzialność majątkową za szkody powstałe w związku z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu szkoleniowego. 
 6. Uczestnik może wypożyczyć sprzęt szkoleniowy do korzystania w domu na okres 2 (dwóch) dni roboczych. W przypadku opóźnienia zwrotu sprzętu szkoleniowego Organizator może nałożyć na Uczestnika opłatę wynoszącą 100,00 złotych (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia.
 7. Uczestnik jest zobowiązany zwrócić sprzęt szkoleniowy w całości, bez uszkodzeń oraz kompletny. Uczestnik ponosi odpowiedzialność majątkową za wszelkie uszkodzenia lub braki sprzętu szkoleniowego powstałe w okresie wypożyczenia. 
 8. Uczestnik oraz Osoba Towarzysząca wyrażają bezwarunkową zgodę na bezpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z firmą Organizatora. Zgoda dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych utrwalonych w ramach Szkoły Rodzenia oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie w zasobach Organizatora, udostępnienie na stronach internetowych oraz social mediach tj. facebook, instagram, google należących do Organizatora, publikację w materiałach reklamowych, ulotkach, broszurach, mediach, prasie i programach. Zgoda dotyczy również możliwości przetwarzania wizerunku przez kadrowanie, obróbkę cyfrową itp. Wizerunek Uczestnika lub Osoby Towarzyszącej może być utrwalony oraz wykorzystany i rozpowszechniony w trakcie trwania zajęć Szkoły Rodzenia oraz po ich zakończeniu.

§8
INNE POSTANOWIENIA

 1. Uczestnik Kursu podstawowego może skorzystać z rabatu udzielanego przez Organizatora na zakup Kursu rozszerzonego. Rabat ten jest ważny do dnia wpłaty drugiej części opłaty za Kurs podstawowy.
 2. Organizator może prowadzić zajęcia osobiście lub zlecać prowadzenie zajęć innym podmiotom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 
 3. Organizator zastrzega, że w trakcie zajęć Szkoły Rodzenia nie udziela porad medycznych. Wszelkie informacje i odpowiedzi na pytania Uczestników lub Osób Towarzyszących zadawane w ramach zajęć Szkoły Rodzenia są uznawane za materiał szkoleniowy i nie stanowią porad medycznych.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników i Osób Towarzyszących jest: Karolina Bzowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Karolina Bzowska Picolino, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6792947585, REGON: 122448565, adres do doręczeń: ul. Władysława Mitkowskiego 4/90, 30-337 Kraków , zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Administratora:

– ul.Mitkowskiego 4/90, 30-337 Kraków

– adres e-mail: biuro@picolino.pl

3. Zasady pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawarte są w Polityce Prywatności i polityce plików cookies sklepu internetowego pod adresem: www.picolino.pl  obowiązującej w Sklepie Internetowym udostępnianej przez Administratora pod linkiem: www.picolino.pl .

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin podlega ochronie prawnej, dlatego też zakazane jest kopiowanie w każdej formie oraz rozpowszechnianie treści postanowień Regulaminu na użytek inny niż związany z zawartą umową pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem. 
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. Jednakże Organizator zastrzega, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zgłoszenia się Uczestnika.
 3. Regulamin jest dostępny do pobrania na Stronie Internetowej w zakładce „Regulamin”.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2021.