Szkoła Rodzenia Picolino ul.Twardowskiego 42/7 30-312 Kraków

REGULAMIN WARSZTATÓW

prowadzonych w Szkole Rodzenia „Picolino”

§1

INFORMACJE

 1. Niniejszy dokument pt. „Regulamin Warsztatów Szkoły Rodzenia Picolino” (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Warsztatach prowadzonych w Szkole Rodzenia prowadzonej przez Organizatora.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Warsztatów, a także przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@picolino.pl 

§2

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument pt. „Regulamin Warsztatów Szkoły Rodzenia Picolino”.
 2. Organizator – Karolina Bzowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Karolina Bzowska Picolino, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6792947585, REGON: 122448565, adres do doręczeń: ul. Władysława Mitkowskiego 4/90, 30-337 Kraków.
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w zajęciach prowadzonych przez Organizatora w ramach Warsztatów, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 4. Warsztaty – specjalistyczne zajęcia szkoleniowe organizowane dla kobiet ciężarnych oraz dla kobiet po porodzie między innymi z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i niemowląt, masażu Shantala dla niemowląt, chustonoszenia.
 5. Szkoła Rodzenia – zajęcia szkoleniowe („Kursy”) organizowane dla kobiet ciężarnych dotyczący ciąży, porodu oraz opieki i pielęgnacji niemowlaków. 
 6. Strona Internetowa– serwis internetowy dostępny pod adresem www.picolino.pl za pośrednictwem, której Uczestnik może dokonać zgłoszenia na zajęcia Szkoły Rodzenia. 

§3

 PODSTAWOWE ZASADY

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 2. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem linka zamieszczonego na Stronie Internetowej pod adresem: www.picolino.pl . Uczestnik ma możliwość pobrać i wydrukować Regulamin pod warunkiem posiadania dostępu do Internetu.  
 3. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia (rejestracji) na zajęcia oraz dokonanie opłaty w formie elektronicznej. 

§4

ZGŁOSZENIE 

 1. Uczestnikiem Warsztatów może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnictwo w Warsztatach jest odpłatne. 
 3. Uczestnik zgłasza chęć uczestnictwa w Warsztatach wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie następujących informacji:
 1. dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
 2. dane kontaktowe Uczestnika: numer telefonu, adres e-mail.

3. Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje od Organizatora wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację oraz zawierającą informacje dotyczące opłat za uczestnictwo w Warsztatach. W przypadku nieotrzymania wiadomości zwrotnej od Organizatora w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zgłoszenia Uczestnik powinien w pierwszej kolejności sprawdzić folder wiadomości „spam”, a następnie skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem e-mail biuro@picolino.pl .

4. Warunkiem skutecznej rejestracji na Warsztaty jest dokonanie przez Uczestnika wpłaty tytułem opłaty wyłącznie w formie przelewu elektronicznego na numer rachunku bankowego wskazany w wiadomości e-mail, o której mowa w §4 ust.3. Wysokość opłaty jest określana przez Organizatora na Stronie Internetowej. 

5. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach jest płatna nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w §4 ust. 3. 

6. Uczestnik podczas rejestracji podaje dane osobowe, które są przetwarzane w związku z realizacją umowy. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności Organizatora udostępnianej na Stronie Internetowej. 

7. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach jest podana na Stronie Internetowej i jest ceną brutto (zawiera podatek od towarów i usług). 

8. W przypadku chęci uzyskania faktury VAT lub faktury imiennej Uczestnik jest zobowiązany zgłosić tę okoliczność niezwłocznie, najlepiej w tym samym dniu po dokonaniu opłaty przelewem elektronicznym.

§5

HARMONOGRAM 

 1. Po skutecznym dokonaniu rejestracji i opłaceniu opłaty za uczestnictwo w Warsztatach Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą harmonogram Warsztatów oraz informacje organizacyjne dotyczące Warsztatów nie później niż w terminie na 1 (jeden) dzień roboczy przed rozpoczęciem Warsztatów. 
 2. Zajęcia w ramach Warsztatów mogą odbywać się stacjonarnie (w siedzibie Organizatora) lub online. W przypadku występowania siły wyższej, w tym w przypadku epidemii, Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia zajęć wyłącznie w trybie online. 
 3. Organizator zastrzega prawo do zmiany harmonogramu, odwołania zajęć oraz zmiany terminu i godziny poszczególnych Warsztatów z wyprzedzeniem 2 (dwóch) dni roboczych. Jednakże w przypadku zdarzeń losowych (choroba, siła wyższa) Organizator jest uprawniony do odwołania zajęć, zmiany harmonogramu oraz zmiany terminu i godziny poszczególnych zajęć w ramach Warsztatów w każdym czasie. 

§6
NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zgłaszania Organizatorowi swojej nieobecności na zajęciach poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@picolino.pl w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach Warsztatów. 
 2. Brak zgłoszenia nieobecności Uczestnika lub zgłoszenie nieobecności po terminie powoduje przepadnięcie zajęć i nie stanowi podstawy do zwrotu lub obniżenia opłaty za uczestnictwo w Warsztatach.

§7
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. W zajęciach w ramach Warsztatów mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Organizator jest uprawniony do sprawdzenia temperatury ciała Uczestnika w każdym czasie. Organizator jest uprawniony do odmowy wpuszczenia na zajęcia lub wyproszenia Uczestnika z zajęć, jeśli dostrzeże jakiekolwiek objawy chorobowe. 
 2. Uczestnik jest zobowiązany do noszenia maseczki ochronnej w sposób prawidłowy w trakcie zajęć oraz w budynku Organizatora.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do zmiany obuwia przed przystąpieniem do zajęć.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń Organizatora w trakcie zajęć.
 5. Uczestnik w trakcie zajęć może korzystać ze sprzętu szkoleniowego stanowiącego własność Organizatora. Użytkowanie sprzętu szkoleniowego powinno odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją obsługi. Uczestnik ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody powstałe w związku z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu szkoleniowego. 
 6. Uczestnik Warsztatów z zakresu chustonoszenia może wypożyczyć chustę do korzystania w domu na okres 5 (pięciu) dni roboczych. W przypadku opóźnienia zwrotu chusty Organizator może nałożyć na Uczestnika opłatę wynoszącą 100,00 złotych (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia.
 7. Uczestnik jest zobowiązany zwrócić chustę bez uszkodzeń. Uczestnik ponosi odpowiedzialność majątkową za wszelkie uszkodzenia chusty powstałe w okresie wypożyczenia. W przypadku uszkodzenia chusty Organizator jest uprawniony do obciążenia Uczestnika kosztem chusty w wysokości 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych). 
 8. Uczestnik wyraża bezwarunkową zgodę na bezpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z firmą Organizatora. Zgoda dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych utrwalonych w ramach Warsztatów oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie w zasobach Organizatora, udostępnienie na stronach internetowych oraz social mediach tj. facebook, instagram, google należących do Organizatora, publikację w materiałach reklamowych, ulotkach, broszurach, mediach, prasie i programach. Zgoda dotyczy również możliwości przetwarzania wizerunku przez kadrowanie, obróbkę cyfrową itp. Wizerunek Uczestnika może być utrwalony oraz wykorzystany i rozpowszechniony w trakcie trwania Warsztatów oraz po ich zakończeniu.

§8
INNE POSTANOWIENIA

 1. Organizator prowadzi zajęcia w ramach Warsztatów osobiście jak również zleca prowadzenie zajęć innym podmiotom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 
 2. Organizator zastrzega, że w trakcie Warsztatów nie są udzielane porady medyczne. Wszelkie informacje i odpowiedzi na pytania Uczestników zadawane w ramach Warsztatów są uznawane za materiał szkoleniowy i nie stanowią porad medycznych.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest: Karolina Bzowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Karolina Bzowska Picolino, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6792947585, REGON: 122448565, adres do doręczeń: ul. Władysława Mitkowskiego 4/90, 30-337 Kraków , zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Administratora:

– ul.Mitkowskiego 4/90, 30-337 Kraków

– adres e-mail: biuro@picolino.pl

3. Zasady pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawarte są w Polityce Prywatności i polityce plików cookies sklepu internetowego pod adresem www.picolino.pl obowiązującej w Sklepie Internetowym udostępnianej przez Administratora pod linkiem: www.picolino.pl  

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin podlega ochronie prawnej, dlatego też zakazane jest kopiowanie w każdej formie oraz rozpowszechnianie treści postanowień Regulaminu na użytek inny niż związany z zawartą umową pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem. 
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. Jednakże Organizator zastrzega, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zgłoszenia się Uczestnika.
 3. Regulamin jest dostępny do pobrania na Stronie Internetowej w zakładce „Regulamin”.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2021.